നാടന്‍ കടലക്കറി

നാടന്‍ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും അതുപോലെ ചെറിയ ചായക്കടകളില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ കടലക്കറി കഴിച്ചിട്ടില്ലേ.അതിന്റെ റെസിപി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ..ഒരിക്കല്‍ ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ പിന്നെ ഇങ്ങനെയേ ഉണ്ടാക്കൂ അത് ഉറപ്പ്…