ഇന്ന് പുതിയ മണ്‍ചട്ടി വാങ്ങിയാല്‍ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗമാക്കണം എന്ന് പുതിയ തലമുറയില്‍ പെട്ട പലര്‍ക്കും അറിയില്ല.അതിനു കുറെ ഏറെ വഴികള്‍ ഉണ്ട്,ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്‌താല്‍ മണ്ണിന്റെ ചുവ മാറിക്കിട്ടും.

* ചട്ടി നിറയെ കഞ്ഞി വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ടു ദിവസം വെയ്ക്കണം .

* ചട്ടിയില്‍ എണ്ണ തേച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വെയിലത്ത് വെയ്ക്കണം .

*ചട്ടി നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കണം.

* ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ ഒരു ദിവസം ഉമി ഇട്ടു കരിയ്ക്കുക .

ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ചു ദിവസം ചെയ്താല്‍ ചട്ടിയുടെ മണ്‍ചുവ മാറിക്കിട്ടും.

മണ്ണിനെ വിട്ട നാൾമുതൽ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സും കുറഞ്ഞു ..പ്ലാസ്റ്റിക്കും ലോഹങ്ങളും വിപണി കീഴടക്കി നമ്മെ കാർന്നു തിന്നുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമകളാക്കി ..മൺപാത്രങ്ങളിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്തു കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള രുചി വേറൊന്നിലും കിട്ടില്ല …മരുന്നുകൾ നമ്മെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നമുക്ക് പഴമയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ..ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാം .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *