പുതിയ മണ്‍ചട്ടി വാങ്ങിയാല്‍ ചട്ടിയുടെ മണ്‍ ചുവ മാറുന്നതിനായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നു പലര്‍ക്കും അറിയില്ല.ഞാന്‍ അത് വീഡിയോ രൂപത്തില്‍ കാണിച്ചു തരുന്നത് കണ്ട ശേഷം ചെയ്തു നോക്കുക.നിങ്ങള്ക്ക് ഉപകാരപ്പെടും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *